Powered by Smartsupp
  • +420 724 194 184
  • info@maxglamour.sk

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardami. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť  Yaman trade  s.r.o., IČ: 291 82 221 se sídlem Konečná 452/23, Držovice 796 07, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 72919/KSBR.

2. Aké osobné údaje spracovávame ?

- Pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a vybavenia Vašej objednávky spracovávame:

a) identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa

b) elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, e-mail

c) pokiaľ ste podnikateľ – názov firmy, IČO/DIČ, sídlo

- Za účelom vylepšenia našich služieb a ponuky, pre marketingové účely vrátane. posielanie obchodných správ a perzonalizácie reklamy spracovávame:

a) údaje o vašom chovaní na webu, vrátane prípadov, kedy ich pozeráte cez naše mobilné aplikácie, hlavne produkty, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a aj údaje o zariadení, z ktorého si náš web pozeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, použitý prehliadač a jeho verzia a aj údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadení údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívaní našich služieb.

3. AKO vaše osobné údaje získavame ?

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe Vašich návštev našich internetových stránok (viď. sekcia cookies nižšie).

4. AKO Vaše osobné údaje využívame ?

Vaše osobné údaje využívame najviac k nasledujúcim účelom:

1. k uzatvorenie zmluvy a realizácii Vašej objednávky;

2. komunikácii s Vami a správe nášho zmluvného vzťahu;

3. analýze, hodnoteniu a zlepšovaniu našich služieb zákazníkom;

4. riešenie Vašich reklamácii;

5. plnenie našich zákonných povinností;

6. s Vaším súhlasom k informovaniu o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.

Vaše osobné údaje uchovávame iba po takú dobu, pokiaľ trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne iba po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely (vrátane. prípadného profilovania za účelom ponuky vhodného tovaru a služieb a spracovania súborov cookies) tato doba trvá 10 rokov od udelenia súhlasu na jebo jeho obnovenia. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

5. Právny základ spracovania vašich osobných údajov

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí na účelu, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade

môžeme spracovávať bez Vášho súhlasu, pretože:

1. je to nevyhnutné pre účely uzavretia alebo plnenia zmluvy s Vami;

2. je to nevyhnutné k splneniu našich zákonných povinností (napr. V oblasti účtovníctva a daní);

3. je to nevyhnutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárokov z uzatvorených zmlúv alebo v súvislosti s analýzou a zlepšovaním našich služieb);

S Vaším súhlasom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje pre účely marketingu, tj. ponuky našich produktov, informovanie o novinkách alebo iných obchodných informáciách, a to zasielaním na Vašu e-mailovú adresu a využívaním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@klenoty-buran.cz alebo v každom reklamnom emailu.

6. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom Yaman trade s.r.o , pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, a ďalej spracovateľom, s ktorými má Yaman Trade  s.r.o. uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Ďalej Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

· dopravným spoločnostiam:

- Česká pošta s.p., so sídlom Praha 1, Politických vězňů 909/4,

- PPL CZ s.r.o., so sídlom K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,

- Zasilkovna so sídlom Sliačská 1/E , Bratislava 831/02


· sprostredkovateľom Vašich platieb - naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

- sprostredkovateľ platobnej brány: GOPAY s.r.o., Planá 67, Planá 370 01, IČO: 26046768

· spoločnosti Heureka.cz, v rámci overovania spokojnosti zákazníka, zaslaním dotazníka na Váš email (Heureka Shopping s.r.o. - Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín 186 00, IČO: 02387727)

· spoločnosti zaisťujúce marketingové služby pre správcu: Leadhub s.r.o., Štefánikova 16/29, Praha-Smíchov 150 00, IČO: 04466683

· fyzické osobe, ktorá zaisťuje správu naších webových stránok a ich pravidelnú aktualizáciu: Martin Sokol, Údolní 19, Blansko 678 01, IČO: 87949067

· iným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. oznámenie finančným úradom v prípadoch stanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestné činnosti apod.).

Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretích krajín (do zemí mimo EU) alebo medzinárodnej organizáci.

7. Čo sú to cookies a ako ich využívame ?

Čo je súbor cookie ?

- Jedná sa vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj pre ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

- Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od sebe a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Stránky si vďaka cookies na určitú dobu zapamätajú úlohy a nastavenia, ktoré ste na nich urobili – napr. obsah nákupného košíku. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.

K čomu sa cookies používajú ?

- Cookies využívame pre zber štatistických údajov a personalizácii reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame.

Ako môžeme ovplyvniť používanie cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok ?

- Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať.

8. Aké sú Vaše práva ?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte tieto práva:

1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;

2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutí ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany našej spoločnosti FGH investment s.r.o.;

3. právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

4. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (ii) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (iii) ste oprávnene namietali ich spracovanie; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;

5. právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, pokiaľ neoveríme ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) je už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (iv) namietate proti ich spracovaniu po dobu, pokiaľ neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;

6. právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (i) pre účely priameho marketingu alebo (ii) pre účely našich oprávnených záujmov:

7. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokiaľ budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.

9. Ako chránime Vaše osobné údaje ?

Zaistením bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležité. aby sme zabránili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatreiaí ako technického, tak organizačného rázu. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, které s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: 602 477 773, elektronicky na e-mail: buran@klenoty-buran.cz alebo písomne na vyššie uvedenej adrese našej spoločnosti.