Powered by Smartsupp
  • +420 724 194 184
  • info@maxglamour.sk

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Yaman trade s.r.o.. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené reklamačným poriadkom občianskym zákonníkom (zák. č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené reklamačným poriadkom obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Ku každému tovaru je prikladaná faktúra/daňový doklad a vyplnený záručný list, pokiaľ je dodaný výrobcom. Pokiaľ nie, ako záručný list slúži predajný doklad.

Zákazník bez zbytočného odkladu informuje spoločnosť Yaman trade s.r.o., pokiaľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo nedostal so zásielkou správne vyplnený predajný doklad.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný tento rozdiel nahlásiť ihneď, najneskôr do 72 hodín od prevzatia tovaru. Bližšie o prevzatí dodaného tovaru čítajte v obchodných podmienkach.


Záručné podmienky


Ak nie je na záručnom liste uvedené inak, je záruka na dodaný tovar 24 mesiacov. Pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, platí záručná doba na všetok spotrebný tovar vždy najmenej 24 mesiacov. Záručná doba na dodaný tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

Pri uplatnení záruky má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom:

– ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

– ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

– ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

– ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe je záruka obnovená v plnej výške. Zákazník dostane nový záručný list. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto nového záručného listu.


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


Reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

– mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii

– tovar bol poškodený živlami

– tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.


V záručnej dobe presahujúcej dĺžku záručnej doby stanovenú Občianskym zákonníkom (zákonná záručná doba), nemožno žiadať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Reklamačné podmienky


V prípade poruchy alebo výskytu výrobnej vady tovaru v záručnej dobe, je miestom uplatnenia reklamácie autorizované servisné stredisko uvedené v záručnom alebo dodacom liste. Ak nie je autorizované servisné stredisko uvedené, je miestom uplatnenia reklamácie prevádzkareň firmy Yaman trade s.r.o. To platí aj v prípade, keď je kupujúcim spotrebiteľ a servisné stredisko nie je v mieste, ktoré je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho, bližším.


Zákazník môže uplatniť reklamáciu doručením tovaru poštou na adresu:

Yaman Trade s.r.o

Valašská 5

Prostějov 79601


Ďalšie kontakty:

Ivana Kadaníková

mobil: +420 724 194 184

email : info@maxglamour.cz
K reklamovanému tovaru prosím priložte:

– kópiu predajného dokladu

– záručný list, ak bol s tovarom dodaný

– presný popis závad a ich prejavov, ak bola reklamácia zaslaná poštou.


Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení tovar zaslaný zákazníkovi na náklady firmy Yaman Trade s.r.o.


Predávajúci vždy zaistí vyhotovenie písomného protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.


O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie